Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy przedszkola- nasz cel nadrzędny

POPRZEZ POZNANIE I ZROZUMIENIE PIĘKNA PRZYRODY I WYTWORÓW LUDZKICH KSZTAŁTUJEMY
PIĘKNY UMYSŁ, PIĘKNE CIAŁO I PIĘKNY CHARAKTER WYCHOWANKÓW

PIĘKNO PRZYRODY
jedność i różnorodność natury i żyjący z nią w harmonii człowiek
 
PIĘKNO WYTWORÓW LUDZKICH
kultura sztuka budząca w dziecku wrażliwość i chęć tworzenia
 
PIĘKNY UMYSŁ
Wiedza i umiejętności na miarę możliwości każdego dziecka

PIĘKNY CHARAKTER
Jasny system pozytywnych wartości moralnych

PIĘKNE CIAŁO
Działania kształtujące estetykę ruchu

Cele główne koncepcji pracy przedszkola

PIĘKNO JEST W NAS I WOKÓŁ NAS

SFERA PROGRAMOWA
Stwarzanie dzieciom możliwości obcowania z pięknem i rozwijanie wrażliwości na
nie, kształtowanie pięknego charakteru, umysłu i ciała wychowanków

SFERA ORGANIZACYJNA
Radosne przezywanie każdego dnia przez dzieci, zadowolenie rodziców,
satysfakcja pracowników

SFERA MATERIALNA
Estetyczne i funkcjonalne przedszkole bogate w środki dydaktyczne.

 

WIZJA ABSOLWENTA NASZEGO PRZEDSZKOLA:

 

·        ma pozytywny obraz samego siebie;

 

·        ma świadomość własnej tożsamości;

 

·        jest komunikatywne, nie boi się wyrażać własnych opinii;

 

·        jest aktywne, sprawne, pracowite, dociekliwe i poszukujące (kreatywne);

 

·        jest kulturalne, koleżeńskie, nie zachowuje się agresywnie, jest uspołecznione;

 

·        jest radosne, tolerancyjne i otwarte na innych;

 

·        dąży do rozwiązywania problemów w swoim i cudzym działaniu;

 

·        rozumie świat i wartości w nim nagromadzone;

 

·        aktywnie uczestniczy w życiu rodzinnym;

 

·        dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo;

 

·        jest przygotowane do obowiązku szkolnego;


·        szanuje środowisko przyrodnicze;


              ·        szanuje i kocha swoją „małą Ojczyznę” i swój kraj